De Raad

De Raad vormt het dagelijks bestuur van het Gilde en treedt wettelijk op als beheerraad van de V.Z.W. De functie en taken van een raadslid is door de jaren heen veranderd en geëvolueerd naar de huidige tijd. De raad vergadert maandelijks in de gildenkamer. De Raad is op heden samengesteld uit:

Hoofdman
– De hoofdman zit de raad voor.
– De hoofdman treedt op als afgevaardigde van het Gilde bij de Hoge Gilderaad der Kempen.
– Hij is voor het leven gekozen.

Hoofdvrouw
– De hoofdvrouw is later aan de raad toegevoegd zodra de vrouw een grotere rol in het Gilde kreeg toebedeeld.
– Zij is verantwoordelijk voor de kledij van de gildezusters.
– Zij is voor het leven gekozen.

Koning
– De beëdigde gildebroeder die bij het koningsschieten de koningsvogel afschiet wordt koning.
– De koning verwerft zijn titel voor drie jaar.

Deken
– Twee in aantal.
– De 2de deken wordt op de teerdag voor een periode van 2 jaar gekozen door de aanwezige leden bij meerderheid der stemmen. Een aantal kandidaten worden door de raad voorgesteld.
– De 1ste deken, dit is de deken die zijn 2de jaar begint, zal op de algemene ledenvergadering samen met de hoofdman en de koning het kasboek ter goedkeuring ondertekenen.
– De 1ste deken zal de boeten van de gildebroeders en gildezusters ontvangen zoals vermeld in het innerlijk reglement. Hij zal hiervan boek houden en deze afrekenen met de penningmeester op de algemene ledenvergadering.

Gezworene
– Vroeger vijf in getal, later teruggebracht naar maximaal drie.
– De taken van de gezworenen worden jaarlijks door de raad bepaald, o.a. voor de dansgroep, ondersteuning van de koning bij de schietingen, ontspanning en allerhande festiviteiten.
– Zij worden jaarlijks gekozen of herkozen.

Griffier
– De griffier neemt notities van de genomen beslissingen. Na goedkeuring door de raad zal de griffier het verslag van de raadsvergadering opnemen in het register.
– Hij wordt door de Raad voor onbepaalde tijd aangesteld.

Penningmeester
– De penningmeester is belast met het boek houden van alle inkomende en uitgaande rekeningen. Hij zal tevens instaan voor het ontvangen van alle bijdragen en boetes van de gildeleden.
– Hij wordt door de Raad voor onbepaalde tijd aangesteld.

Ouderman
– de Ouderman is een eretitel die door de Raad wordt toegekend aan personen met een grote verdienste in het Gilde.
– Zij verkrijgen deze titel voor het leven en hun aantal is onbepaald.

Stemgerechtigd zijn enkel hoofdman, hoofdvrouw, koning, dekens en gezworenen. De overige leden van de raad hebben enkel een raadgevende stem.

Daarnaast is het vermelden van de erefuncties binnen het Gilde belangrijk, nl.
Tamboer
– De tamboer zal omwille van zijn kennis van het trommelen voor het Gilde deelnemen aan de roffelwedstrijden tijdens de gildenfeesten.

Vaandrig
– De vaandrig zal omwille van zijn bekwaamheid in het vendelen voor het gilde deelnemen aan de vendelwedstrijden tijdens de gildenfeesten.

Knaap
– De knaap springt de raad bij voor het ronddragen van de berichten aan de leden.