Lidmaatschap

Alle mannelijke en vrouwelijke personen vanaf 18 jaar kunnen lid worden van het Gilde, mits onbesproken van gedrag en zeden. Nieuwe kandidaat leden kunnen zich spontaan komen aanbieden aan de raad of zij kunnen voorgesteld worden door een beëdigd lid van het Gilde.

Het jaar dat men 14 jaar wordt, kan men aspirant-gildelid worden en kan men deelnemen aan de activiteiten van het Gilde. Vanaf hun 18 jaar kan een aspirant-gildelid zich melden als kandidaat lid.

De raad zal de nieuwe kandidaat leden voorstellen aan alle aanwezige beëdigde gildeleden op de besteeddag. Zij moeten akkoord zijn dat het kandidaatslid wordt aanvaard in het Gilde. De stemming gebeurt bij middel van erwten (is tegen) en bonen (is voor).

Vooraleer het nieuwe lid als volwaardig gildelid wordt opgenomen moet hij/zij eerst nog de eed van trouw afleggen aan het Gilde. Normaal gebeurt dit op het teerfeest, maar ook een andere bijzondere gebeurtenis kan hiervoor in aanmerking komen.

Het nieuwe lid zal met de linkerhand op de boog en ten overstaan van hoofdman, koning, leden van de raad, de aanwezige gildebroerders en gildezusters, kaart van 1680, gildevaandel en beeld van de patroonheilige, de volgende eed afleggen:

“Ik zweer trouw aan het Gilde van de handboog van Essen, de kaart, gewoonten, gebruiken en reglementen. Gehoorzaamheid aan Hoofdman, Hoofdvrouw, Koning, Dekens en Raad, zoals het een goede gildenbroeder of gildenzuster past en verplicht is te doen. Zo helpe mij God, Sint Sebastiaan en de boog.”