Koningsschieten – Reglement

Het reglement van het koningsschieten is opgenomen in het Innerlijk Reglement van het gilde.

Algemeen

Elke beëdigde gildebroeder is verplicht om deel te nemen aan het koningsschieten. Het niet deelnemen wordt enkel toegestaan bij ziekte of een andere geldige reden. De gildebroeder die bij het koningsschieten de koningsvogel neerhaalt en tevens de functie van koning aanvaardt, wordt tot koning gekroond voor een periode van 3 jaar.

De koning is verplicht om binnen het jaar een zilveren koningsschild te laten maken van eenzelfde grootte en gewicht als de schildjes die reeds aan de koningsbreuk hangen. Wanneer de koning deze verplichting niet nakomt, dan dient hij een flinke boete te betalen en wordt hij bij alle aankomende koningsschietingen uitgesloten. Een nieuwe koningsschieting zal dan georganiseerd worden.

Om tegemoet te komen aan de onkosten stelt het gilde een koningsbeurs ter beschikking. Het gilde stort hierin een vastgesteld bedrag. Elke gildebroeder stort eveneens een vastgesteld bedrag. Gildezusters en genodigden mogen hierin vrijblijvend hun bijdrage storten.

Elke aanwezige gildebroeder en gildezuster draagt zijn/haar volledige gildekledij, dit op straf van boet een vastgesteld bedrag te storten in de koningsbeurs.

Indien bij 3 opeenvolgende koningsschietingen dezelfde gildebroeder zich tot koning schiet en zijn taken als koning naar behoren heeft uitgevoerd, dan wordt hij in het negende jaar tot keizer van het Gilde aangesteld.

Indien de koning komt te overlijden of indien hij omwille van gezondheidsredenen of hoge ouderdom wenst af te treden, dan wordt een nieuwe koningsschieting gehouden, dit bij voorkeur in de maand mei hierop volgend.


Praktijk

De uittredende koning schiet als eerste het koningsschieten officieel in gang. Hij toont aan de gildebroeders hoe het moet en geeft hen de laatste tips en trucs. De gildebroeders schieten in volgorde bepaald bij lottrekking. Er wordt geschoten tot de koningsvogel is neergehaald.

Elke schutter heeft recht op een gelijk aantal schoten. Iedereen is verplicht aan de eerste 5 schotronden deel te nemen. Vanaf de 6de schotronde kan men zich vrijblijvend afmelden bij de hoofdman of keizer.

Op tijdstip x kan de hoofdman, na overleg met de keizer, beslissen dat alleen die schutters doorgaan met het koningsschieten die echt de intentie hebben om de functie van koning effectief te aanvaarden.

Wanneer in dezelfde schotronde meerdere deelnemers de koningsvogel afschieten dan kampen deze schutters verder tot er maar één overblijft.

Indien een gildebroeder zich niet geschikt acht de functie van koning uit te oefenen of de functie niet wenst te aanvaarden, dan kan hij de koningsvogel terug laten plaatsen mits storting van een door de raad vastgesteld bedrag in de koningsbeurs. Hij wordt dan ook uitgesloten van verdere deelname aan het koningsschieten.

Wanneer er bij het invallen van de duisternis de koningsvogel niet is neergeschoten, dan wordt er de eerstvolgende zaterdag of zondag verder geschoten tot er een nieuwe koning is.