Doel

Over het oorspronkelijk doel van het gilde, alsook over dit van de andere Kempische gilden, zijn de geschiedkundigen het tot op heden niet eens.

Volgens de ene waren zij in oorsprong verenigingen voor mannen vergaderd met de gedachte tot verbroedering. Meer bepaald tot het vergaren van een gemeenschappelijke schat, dit tot leniging van de ellende van elk hunner. Vandaar ook de verklaring van de benaming gilde nl. guld, geld.

Volgens anderen waren zij verenigingen van weerbare mannen, welke moesten instaan voor de verdediging van de goederen van de heer, alsook van eigen haven en goed.

In beide strekkingen zitten er waarheden en globaal gezien kunnen we wel zeggen dat ze beiden gelijk hebben gezien de moeilijke tijden waarin de gilden werden opgericht.

Hedentendage heeft het Gilde de volgende doelstellingen:

  • Handhaven en bevorderen van de oude gildentradities.
  • Bevorderen van het schieten met de handboog op wip en doel.
  • Handhaven van al de gewoonten en gebruiken in zoverre deze gekend zijn of voorgeschreven door de Kaart van 14 september 1680.
  • Ten uitvoer brengen van de oude Kempense volksdansen en van de dansen die werden opgetekend in het Vlaamse dansarchief, in zoverre deze aanvaard zijn door de Hoge Gilderaad der Kempen.
  • Beoefenen van het vendelen en het roffelen.