Raad

Onderstaande leden maken deel uit van de raad, het dagelijks bestuur van het gilde. Hierin treden de hoofdman, de griffier en de penningmeester wettelijk op als bestuursorgaan van de V.Z.W. Alle leden van de raad hebben sinds 1 januari 2013 stemrecht. De functie en taken van een raadslid is door de jaren heen veranderd en geëvolueerd naar de huidige tijdsgeest. De raad vergadert maandelijks in de gildekamer.

VZW BestuursorgaanOverige raadsleden
Hoofdman - Van Thillo Alfons
Heikantstraat 33/2
2910 Essen
T: +32 3 667 28 06
M: +32 476 49 85 75
Hoofdvrouw - Francken José
Heikantstraat 33/2
2910 Essen
T: +32 3 667 28 06
1ste Deken - Otten Carina
Kerkstraat 32
2910 Essen
M: +32 498 53 07 77
Griffier - Luyten Jan
Kraaienberg 19
2910 Essen
T: +32 3 667 54 52
Keizer - Nelen Jan
Molenstraat 2 bus 2
2910 Essen
M: +32 472 59 89 71
2de Deken - Krijnen Rudy
Heikantvenstraat 49/1
2910 Essen
M: +32

Penningmeester - Claessens Marc
Melkerijstraat 11
2910 Essen
M: +32 474 21 42 48
Koning - Krijnen Rudy
Heikantvenstraat 49/1
2910 Essen
M: +32
1ste Gezworene - Verbist Marcel
Paviljoenweg 25
2910 Essen
M: +32 494 45 67 44
2de Gezworene - Boeren Patrik
Sint-Jansstraat 79
2910 Essen
M: +32 473 50 40 33
3de Gezworene - Schittekat Hugo
Heuvel 25
2920 Kalmthout
M: +32 475 89 27 03

Functiebeschrijvingen

Hoofdman

 • De hoofdman is voorzitter in de raad.
 • Hij is afgevaardigde van het Gilde bij de Hoge Gilderaad der Kempen, het overkoepelend orgaan der Kempische schuttersgilden.
 • Hij is voor het leven gekozen.

Hoofdvrouw

 • De functie van hoofdvrouw is later in de raad toegevoegd zodra de vrouw een grotere rol in het Gilde kreeg toebedeeld.
 • Zij verantwoordelijk voor de kledij van de gildezusters en gildebroeders.
 • Zij is voor het leven gekozen.

Griffier

 • De griffier neemt notities van de genomen beslissingen tijdens de maandelijkse raadsvergaderingen. Na goedkeuring door de raad zal de griffier het verslag van de raadsvergadering opnemen in het register.
 • Hij/zij wordt door de Raad voor onbepaalde tijd aangesteld.

Penningmeester

 • De penningmeester is belast met het boek houden van alle inkomende en uitgaande rekeningen. Hij zal tevens instaan voor het ontvangen van alle bijdragen en evt. boetes van de gildeleden.
 • Na het afsluiten van een financieel jaar dient hij tijdens de algemene vergadering een overzicht van ontvangsten en uitgaven uit te werken ter goedkeuring door de aanwezige leden.
 • Hij wordt door de Raad voor onbepaalde tijd aangesteld.

Koning

 • De beëdigde gildebroeder die bij het koningsschieten de koningsvogel afschiet wordt koning en verwerft zijn titel voor drie jaar. Tijdens deze periode is hij lid van de raad.

Deken

 • Er zijn twee dekens in het gilde, een functie van 2 jaar.
 • De 2de deken of jonge deken, wordt op de teerdag voor een periode van 2 jaar gekozen. Een aantal kandidaten, gildezusters en/of gildebroeders, worden door de raad voorgesteld. De aanwezige leden kiezen dan een nieuwe deken bij meerderheid der stemmen.
 • De 1ste deken of de oude deken, dit is de deken die zijn 2de jaar begint, zal op de algemene vergadering samen met de hoofdman en de koning het kasboek ter goedkeuring ondertekenen. De 1ste deken zal de boeten van de gildebroeders en gildezusters ontvangen zoals vermeld in het innerlijk reglement. Hij zal hiervan boek houden en deze afrekenen met de penningmeester op de algemene vergadering.

Gezworene

 • Vroeger vijf in aantal, nu teruggebracht naar maximaal drie.
 • De taken van de gezworenen worden jaarlijks door de raad bepaald, o.a. voor de dansgroep, ondersteuning van de koning bij de schietingen, ontspanning en allerhande festiviteiten, …
 • Zij worden jaarlijks gekozen of herkozen.

Ouderman

 • De ouderman is een erefunctie die door de Raad wordt toegekend aan personen met een grote verdienste in het Gilde.
 • Zij verkrijgen deze functie voor het leven en hun aantal is onbepaald. Zij kunnen door de raad gevraagd worden tot het bijwonen van een raadsvergadering.

Onderstaande functies maken geen deel uit van de raad.

Tamboer

 • De tamboer zal omwille van zijn kennis van het trommelen voor het gilde deelnemen aan de roffelwedstrijden tijdens de gildefeesten en landjuwelen, en het aansturen van de vendeliers bij hun uitvoering.

Vendelier

 • De vendelier zal omwille van zijn bekwaamheid in het vendelen voor het gilde deelnemen aan de vendelwedstrijden tijdens de gildefeesten, landjuwelen, officiële uitnodigingen, …

Vaandrig

 • De vaandrig draagt het gildevaandel in optochten, bij officiële plechtigheden, …

Knaap

 • De knaap springt de raad bij voor het ronddragen van de berichten naar de leden toe.
 • Deze functie komt steeds minder voor omwille van de huidige communicatiemogelijkheden.